New BK recruitment technique? (Netherlands)

für Deutsch sprechende Ex-Bks aus Nederland, Osteuropa und Russisch-Staaten, ihre Freunde und Familie
  • Message
  • Author

jann

friends or family of a BK

  • Posts: 1227
  • Joined: 29 Jan 2007
  • Location: europe

New BK recruitment technique? (Netherlands)

Post07 Jan 2010

New BK recruitment technique?
Hallo allemaal,

Toen alle werknemers van een bedrijf op een dag op kantoor kwamen, zagen ze een grote bekendmaking op de deur waarop stond: "Gisteren is de persoon die je groei in dit bedrijf in de weg stond komen te overlijden. Wij nodigen jullie uit de begrafenis bij te wonen in de gymzaal die speciaal daarvoor is ingericht". Zij voelden zich allemaal verdrietig vanwege het heengaan van een collega maar, na een tijdje werden zij allemaal nieuwsgierig om te weten wie deze collega was?

De opwinding in de gymzaal was zodanig dat veiligheidsagenten de opdracht kregen om de menigte in de zaal onder controle te houden. Iedereen vroeg zich af: "Wie is die vent die mijn groei in de weg stond? Enfin, tenminste is hij er niet meer!"

Eén voor één kwamen de nieuwsgierige werknemers dichterbij de doodkist en toen ze erin keken, werden ze één voor één sprakeloos. Zij stonden bij de doodkist, geschokt en in stilte, alsof iemand ze had geraakt tot in het diepste van hun ziel. Er bevond zich een spiegel in de doodkist; iedereen die in de doodkist keek zag zichzelf. Er was ook een bord geplaatst naast de spiegel waarop stond:

Er is slechts één persoon die in staat is jouw groei tegen te houden: dat ben JIJ.
Jij bent de enige persoon die een ommekeer teweeg kan brengen in je leven.
Jij bent de enige persoon die je geluk, je realisatie en je succes kan beïnvloeden.
Jij bent de enige persoon die jezelf kan helpen.

Je leven verandert niet wanneer je baas verandert, wanneer je vrienden veranderen, wanneer je ouders veranderen, wanneer je partner verandert, wanneer je bedrijf verandert. Je leven verandert wanneer JIJ verandert, wanneer jij boven je beperkte geloofsovertuigingen uitstijgt, wanneer je beseft dat jij de enige bent die verantwoordelijk is voor je leven.De meest belangrijke relatie die je kunt hebben, is die met jezelf. Onderzoek jezelf, kijk naar jezelf. Wees niet bang voor moeilijkheden, onmogelijkheden en verlies.Wees een winnaar; bouw jezelf op en je realiteit.
Het is de manier waarop je naar het leven kijkt, dat verschil uitmaakt.

Brahma Kumaris
(met dank aan Mo )
Hello all,

When all employees of a company in one days in office came, they saw a large notice on the door that read: "Yesterday the person that stands between you and your growth in this business died. We invite you to the funeral in the gym that is specially equipped ". They all felt sad because of the passing of a colleague, but after a while they were all curious to know who this fellow was?

The excitement in the gym was such that security agents were given the assignment to keep the crowd in the room under control. Everyone wondered: "Who is that guy who stood in the way of my growth? Well, at least he is gone!"

One by one the curious workers closer to the coffin and then they watched it, they were one for one speechless. She stood by the coffin, shocked and in silence, as if someone had hit it into the depths of their souls. There was a mirror in the coffin, everyone who watched saw their own face in the coffin. There was also a sign posted next to the mirror that said:

There is only one person who is able to stop your growth: it is YOU.
You're the only person who can bring about a turnaround in your life.
You're the only person you happiness, your realization and your success can influence.
You're the only person who can help yourself.

Your life does not change when your boss changes, when your friends change, when your parents change, when your partner changes, when your business changes. Your life changes when YOU change, when you top your limited beliefs rises when you realize that you are the only one responsible for your life. De most important relationship you can have is with yourself. Examine yourself, watch yourself. Do not be afraid of difficulties, impossibilities and lose. Be a winner, build yourself and your reality.
It's the way you look at life, that difference.

Brahma Kumaris

http://www.teramai-healing.nl/forum/viewtopic.php?p=25523&sid=c25f970f71a58d05daaaf34a49ae492c

Return to Osteuropa