Page 1 of 1

Stichting Brahma Kumaris?

PostPosted: 01 Feb 2010
by jann
Stichting Brahma Kumaris Spirituele academie?

Sinds 2008 op de lijst om donatie te ontvangen. Op hun website staat: Financiën

De landelijke afdelingen van de Brahma Kumaris Spirituele Academie functioneren zelfstandig en worden op vrijwillige basis gefinancierd door de docenten en studenten die in de plaatselijke gemeenten wonen en werken. De lessen zijn principieel gratis en staan open voor een ieder.

Alle docenten aan de Academie zijn vrijwilligers die zich, naast hun maatschappelijke bezigheden, onbetaald inzetten voor het geven van spiritueel onderwijs en het organiseren van diverse activiteiten. Gemaakte kosten worden gedekt door vrijwillige bijdragen van studenten en docenten. De stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wat inhoudt dat donaties aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbare inkomen.


Brahma Kumaris Spiritual Academy Foundation?

Since 2008 the list to receive donations. On their website: Finance

The rural sections of the Brahma Kumaris Spiritual Academy operate independently and are funded on a voluntary basis by teachers and students in the local communities who live and work. The classes are fundamentally free and open to everyone.

All teachers at the Academy are volunteers who, in addition to their social activities, unpaid work for the giving of spiritual education and organizing various activities. Incurred costs are covered by voluntary contributions from students and teachers. The Brahma Kumaris Spiritual Academy Foundation is classified as a public welfare institution (ANBI) which means that donations to the Foundation are deductible from taxable income.
Belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen

Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) gelden speciale belastingregels bij :

  •erven
  •schenken
  •giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
Alleen instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Om als een ANBI te worden aangewezen, moet u een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst.

Nieuwe voorwaarden vanaf 1 januari 2010

Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe voorwaarden om te worden aangewezen als ANBI. Vanaf die datum moeten instellingen niet alleen voldoen aan de voorwaarden die al eerder golden, maar ook aan de volgende:

  •De instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang (dat was 50%).
  •De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld. Daarom mogen bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.
Formulier verklaring nieuwe voorwaarden

Instellingen die al waren aangewezen als ANBI, ontvingen in november 2009 een formulier waarop zij konden aangeven of zij ook voldoen aan de nieuwe voorwaarden.
Tax rules public welfare institutions

For public welfare institutions (ANBI's) are special tax rules to:

  • inherit
  • donate
  • donations (income and corporation tax)
Only institutions designated as the Tax ANBI one can use the tax benefits. To be designated as a ANBI, you must request a decision by the Inland Revenue.

New requirements from January 1, 2010

From January 1, 2010 are new requirements to be designated as ANBI. From that date institutions must not only satisfy the conditions previously applied, but also to the following:

  • The institution must be at least 90% effort for the public interest (which was 50%).
  • The setting and people who are directly involved, should not incite hate or violence. Therefore, directors, executives and individuals face defining this in the past 4 years have not been sentenced.
Declaration Form new conditions

Institutions that already had been ANBI, received in November 2009 in a form which they could indicate whether they also meet the new conditions.

Source: Anbi.nl

Ik denk dat BKWSU rijker is dan deze stichting.