Een nieuwe religie voor de politie

für Deutsch sprechende Ex-Bks aus Nederland, Osteuropa und Russisch-Staaten, ihre Freunde und Familie
  • Message
  • Author
Offline
User avatar

ex-l

ex-BK

  • Posts: 10322
  • Joined: 07 Apr 2006

Een nieuwe religie voor de politie

Post18 Dec 2011

Wat gebeurt er als je boos wordt? Positief denken: een nieuwe religie voor de politie by Rob Nanniga from HN-magazine 48(48), 28 november 1992. Computer English translation below.

It turns out that some Dutch Police did find out that the BKs were a religion with crazy beliefs and the BKs portrayed themselves and their courses as being non-religious. Does the course still happen?
Wat gebeurt er als je boos wordt? Positief denken: een nieuwe religie voor de politie

Ongeveer 350 Amsterdamse politiemensen hebben een cursus 'positief denken' gevolgd. De cursus werd hun gratis aangeboden door de Brahma Kumaris Spirituele Akademie, een nieuwe religieuze beweging uit India. Brigadier Walter Teekamp maakte een jaar of vijf geleden voor het eerst kennis met de cursus. Hij was zo enthousiast dat hij besloot deze bij zijn collega's aan te bevelen. Inmiddels fungeert hij als landelijk coerdinator.

Bij de Haagse politie is men eveneens met de cursus gestart, al krijgen de deelnemers daar in tegenstelling tot hun Amsterdamse collega's er als compensatie geen vrije dag voor. Ook verscheidene andere politiekorpsen tonen belangstelling voor de cursus. 'Ze bellen me uit het hele land', vertelt Teekamp. 'Maandag begint in Amsterdam een nieuwe training en het loopt storm. Er hebben zich al vijfenveertig mensen aangemeld, waaronder commissaris Wagenaar, die de cursus voor de tweede keer wil volgen.'

Teekamp benadrukt dat 'positief denken' niets met religie te maken heeft. 'Het is pure psychologie. De cursus geeft mensen een aantal gereedschappen. Ze herkennen er veel in en gaan eens over zichzelf nadenken. Ze kunnen er een boel van opsteken: hoe werken de linker- en de rechterhersenhelft, wat zijn emoties en wat gebeurt er als je boos wordt? Politiemensen moeten tegenwoordig zoveel weten en doen. Ze worden met allerlei problemen geconfronteerd, maar hoe ze daar emotioneel mee om moeten gaan, dat wordt niet onderwezen. In de cursus leer je anders tegen die dingen aankijken. Je gaat ze meer relativeren.'

Commissaris F. Wagenaar vertelde in een televisieprogramma van de IKON dat hij dank zij de cursus meer afstand kan nemen van 'overbodige gedachten'. 'Ik kan mij beter concentreren op mijn rol door mij minder te laten afleiden door allerlei zaken die niet relevant zijn.' Wagenaar blijkt zich nooit te hebben verdiept in de achterliggende ideologie van de beweging. Het gaat hem louter om de emotionele weerbaarheid van zijn politiemensen en ieder initiatief dat daaraan kan bijdragen, mag rekenen op zijn steun.

Ook adjudant W. van Lien, die het 'positief denken' bij de Haagse politie introduceerde, heeft er geen bezwaar tegen om 'samenwerkingsafspraken' te maken met een religieuze organisatie. 'Ik zie het als een spirituele academie die een programma biedt waar diverse pakketten inzitten. En dat ene pakket (positief denken) spreekt ons erg aan. In de cursus is niets theologisch of religieus te ontdekken. Het zijn gereedschappen die aangereikt worden om je emotionele weerbaarheid te vergroten. Ik zie alleen maar positieve resultaten. Die cursusleiders doen het heel goed. Ze confronteren je met jezelf.'

Bijlmerbajes

Jacqueline Berg, die het Amsterdamse centrum van Brahma Kumaris leidt, startte ruim vijf jaar geleden met de cursus. Dank zij haar inzet hebben niet alleen politiemensen maar ook het personeel van verscheidene ziekenhuizen en zelfs gedetineerden in de Bijlmerbajes er kennis mee gemaakt. Samen met haar collega Tijn Touber schreef ze er een boek over, waarvan de titel werd opgetekend uit de mond van een agent: Geluk? Daar kom ik mijn bed niet voor uit. Het eerste exemplaar werd een half jaar geleden officieel overhandigd aan de Amsterdamse hoofdcommissaris E. Nordholt.

Op de laatste bladzijde van het boek wordt de lezer verwezen naar zes vestigingsplaatsen van de 'B.K. Spirituele Akademie', waar men in navolging van de politie positief kan leren denken. Wie zich bij de Akademie aanmeldt, zal merken dat de achterliggende geloofsleer pas geleidelijk tijdens de vervolgcursussen wordt onthuld. Dit geldt ook voor verscheidene andere religieuze bewegingen. Een voorbeeld is de School voor Filosofie, die een introductiecursus aanbiedt waarin men leert om 'filosofische uitspraken zelf te toetsen aan de dagelijkse praktijk'. Als het meteen duidelijk zou zijn dat dit uitmondt in een neohindoeestische leer met strenge leefregels, zouden zich vermoedelijk veel minder belangstellenden aanmelden.

Toch kan een goede verstaander in het boek van Berg en Touber duidelijk een religieuze boodschap ontdekken. De kern van het betoog is, dat wij vervreemd zijn geraakt van onze oorspronkelijke identiteit, die louter positieve kwaliteiten bezit. We zijn vergeten wie we werkelijk zijn: een zuivere en volmaakte ziel. Dat komt omdat we niet meer leven vanuit innerlijke, spirituele waarden, maar ons laten leiden door verkeerde gedachten die seksuele begeerten, materiele verlangens en negatieve emoties opwekken.

Door middel van meditatie en het 'herprogrammeren van onze gedachten' kunnen we weer in contact komen met onze eeuwige ziel en leren we om ons niet langer te identificeren met ons lichaam, ons ego, onze bezittingen en de rollen die we in het leven spelen. We moeten ook loskomen van onze 'hokjesgeest', die zich onder meer uit in het grote aantal verenigingen, tijdschriften en politieke partijen in ons land. In wezen zit alles waar we naar verlangen al in ons, terwijl de materiele buitenwereld slechts tijdelijk en vergankelijk is. We moeten deze waarheid weer leren inzien en accepteren, en niet vluchten in relaties of andere compensaties.

In haar boek adviseert Jacqueline Berg om ieder uur van de dag bij te houden hoeveel energie we kwijtraken aan verspilde en negatieve gedachten, zoals kritiek op anderen. Ze beweert dat onrustige gedachten de 'atmosfeer' negatief beenvloeden en tijdens het koken letterlijk in het eten terecht kunnen komen. Maar door positieve gedachten te creeren over ons ware zelf kunnen we de balans herstellen en zelfs de gehele wereld transformeren.

Om gelukkig te worden hebben we volgens Berg een ander bewustzijn nodig: zielsbewustzijn, dat in oosterse landen 'het derde oog' wordt genoemd. Met dit derde oog, dat zich in het midden van ons voorhoofd bevindt, kunnen we 'de dingen achter de zichtbare realiteit begrijpen'. Het is merkwaardig dat nuchtere politiemensen dit alles beschouwen als een soort psychologie.

De Brahma Kumaris World Spiritual University werd in 1937 opgericht door Dada Lekh Raj, een rijke diamanthandelaar uit het huidige Pakistan. Binnen de beweging wordt hij Brahma Baba of Prajapita Brahma (spirituele vader van de mensheid) genoemd. Naar verluidt manifesteerde Shiva zich via zijn lichaam om Goddelijke kennis in de wereld te brengen. Deze openbaringen - de zogenoemde Murli's, die niet beschikbaar zijn voor buitenstaanders - worden door de volgelingen dagelijks bestudeerd tijdens een bijeenkomst die 's ochtends om zes uur begint.

Volgens Jacqueline Berg heeft de organisatie in India al meer dan 3000 centra en subcentra, die worden geleid door vrouwen. Daarnaast zijn er zo'n 300 centra in zestig andere landen. Sinds 1981 is men ook in Nederland actief. Als we de cijfers mogen geloven, is het aantal centra sinds 1985 iedere drie jaar verdubbeld. Het internationale hoofdkwartier is gevestigd in Mount Abu in India. Daar vinden regelmatig seances plaats waarin de inmiddels overleden Brahma vanuit de 'subtiele wereld' Shiva's boodschappen doorgeeft via een trancemedium. Hij wordt beschouwd als een engel die ons in verbinding met God kan brengen.

Verstrikt in de materie

De Brahma Kumaris (dochters van Brahma) geloven dat de wereldgeschiedenis een cirkel is die zich iedere 5000 jaar letterlijk herhaalt. Aan het begin van deze cyclus bevinden alle zielen zich bij God (Shiva), de Allerhoogste Ziel. De zuiverste (gouden) zielen dalen als eerste af in een lichaam op aarde en leven 1250 jaar in het Gouden Tijdperk. Geleidelijk incarneren er steeds meer zielen en worden de omstandigheden slechter omdat de zielen verstrikt raken in de materie. Zij verliezen hun zielsbewustzijn en ontwikkelen een lichaamsbewustzijn door zich aan het leven te gaan hechten.

Tegenwoordig leven we in het laatste, ijzeren tijdperk, dat zich kenmerkt door rampen en zedeloos gedrag. In deze eindtijd daalt God neer in het lichaam van Brahma om de zielen te herinneren aan hun ware identiteit. Spoedig zal de huidige wereld door een reinigend vuur worden 'getransformeerd' en keren alle zielen terug naar God. De Brahma Kumaris, die de spirituele elite van de mensheid vormen, worden vervolgens herboren in het Gouden Tijdperk - en daarmee begint de cyclus weer opnieuw. Er is dus geen uiteindelijke verlossing. Alle zielen spelen hun eigen rol in het werelddrama, dat steeds opnieuw wordt opgevoerd. En wie eenmaal voor een kwartje is geboren, wordt nooit een gouden ziel.

Als iemand in zijn huidige leven veel moeten lijden, is dat een gevolg van verkeerde handelingen in voorgaande levens. Maar dank zij de kennis die de Brahma Kumaris bieden, is het mogelijk de ziel weer te zuiveren. Een celibatair leven is daarbij noodzakelijk, zelfs wanneer iemand getrouwd is, want seksualiteit is de grootste vijand van de ziel. Wie verzekerd wil zijn van een hoge status in de Gouden Tijd, moet zoveel mogelijk aan Baba denken. Met een zogenoemde '50 punten chart' kunnen de studenten van de Spirituele Akademie dagelijks nauwkeurig bijhouden of ze voldoende zuivere gedachten hebben.

Verontruste ouders

Het is voor een buitenstaander moeilijk te begrijpen hoe verstandige mensen overtuigd kunnen raken van dergelijke exotische ideeen. Daarom waren nieuwe religieuze bewegingen, dikwijls sekten genoemd, een jaar of tien geleden nog vrij omstreden. Men maakte zich vooral zorgen over de autoritaire gezagsstructuur binnen de bewegingen. Verontruste ouders vertelden hoe hun zoon of dochter ten prooi was gevallen aan de misleidende wervingstechnieken van een vreemde sekte die het leven van hun kind in korte tijd volledig was gaan beheersen. Moest hier niet iets tegen gedaan worden?

In 1980 besloot de vaste Kamercommissie voor volksgezondheid een subcommissie sekten in te stellen. Haar onderzoeksrapport, waarop T.A.M. Witteveen vier jaar later promoveerde, gaf echter geen reden tot ongerustheid. Ook andere onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de nieuwe bewegingen niet of nauwelijks een gevaar vormden voor de geestelijke volksgezondheid. Men achtte het onjuist nieuwe bekeerlingen te beschouwen als passieve slachtoffers van geraffineerde beenvloedingsmethoden, want hun bekering was vaak een proces waaraan ze zelf actief hadden meegewerkt. Bovendien stapte de meerderheid na verloop van tijd weer uit de beweging, waaruit bleek dat zij hun vrije wil nog niet waren kwijtgeraakt.

In Duitsland namen de kerken actief stelling tegen nieuwe religieuze bewegingen, maar dat was in ons land niet het geval. Daar had men de godsdienstvrijheid hoog in het vaandel staan. Zo werd in een pastorale brief van de Nederlands Hervormde Kerk gesteld, dat de kerken eenvoudig moeten accepteren dat er tegenwoordig veel concurrenten zijn op de religieuze markt. De nieuwe bewegingen hebben sommige mensen kennelijk iets te bieden dat zij niet in de kerk kunnen vinden.

New Age

Na de publicatie van het Kamerrapport verloren ook de media hun interesse voor de handel en wandel van nieuwe religieuze bewegingen. Bij nader inzien ging het om een marginaal verschijnsel: de meeste bewegingen telden in ons land nog geen honderd leden. Bovendien waren er steeds minder bewegingen die hun leden aanmoedigden om hun baan, studie of gezinsleven op te geven. Nieuwe religieuze denkbeelden werden voornamelijk aangeboden in de vorm van cursussen, waarbij de cursisten zelf konden beslissen in hoeverre en op welke wijze zij de lessen in praktijk brachten.

Inmiddels is er in brede lagen van de samenleving meer waardering ontstaan voor alternatieve geloofsovertuigingen. Vooral New-Agegedachten zijn populair omdat ze soms zinvolle kritiek leveren op de moderne westerse cultuur en de nadruk leggen op de spirituele groei van de individuele mens. Er worden talloze methoden aangeboden waarmee we ons innerlijk potentieel van onbegrensde mogelijkheden zouden kunnen ontsluiten. De christelijke god is hier vervangen door een creatieve kracht of energie, die bij uitstek in de mens zelf te vinden is.

In het rapport van de subcommissie sekten wordt gesteld dat de maatschappelijke activiteiten van nieuwe religieuze bewegingen in principe in aanmerking kunnen komen voor subsidiering van overheidswege. Het rapport beveelt echter aan om voorzichtigheid en terughoudendheid te betrachten ten aanzien van activiteiten die behalve een maatschappelijke ook een levensbeschouwelijke inslag hebben: 'Die benadering is enerzijds gewenst ter voorkoming van enigerlei betrokkenheid van de overheid bij religieuze aangelegenheden, anderzijds ter waarborging van de geestelijke integriteit van de clienten.'

De Amsterdamse sociale dienst begaf zich dit jaar op een glibberig pad door 22 clienten voor drieduizend gulden per persoon een cursus te laten volgen in een New-Agecentrum. Daar werden zij met behulp van tarotkaarten, massage, genezende edelstenen, visualisaties, droomuitleg en astrologie op de arbeidsmarkt voorbereid. De cursusleidster vertelde aan een journalist van het dagblad Trouw dat zij haar cursisten in contact wil brengen met 'het onzichtbare' en hen leert dat zij al voor hun geboorte hebben gekozen voor hun werkloosheid. In een tv-interview benadrukte ze daarentegen dat haar methoden slechts hulpmiddelen zijn om de zelfkennis van de cursisten te vergroten.

Beetje dubieus

Ook bij de 'lessen in geluk' die Jacqueline Berg en andere medewerkers van Brahma Kumaris aan de politie geven, kunnen vraagtekens worden geplaatst. Mevr. P.J. Reinders, die is verbonden aan het Instituut voor Godsdienstwetenschap aan de Vrije Universiteit, merkt op: 'De politiemensen die de cursus volgen, zouden beter geenformeerd moeten worden over de achtergronden van de beweging, zodat ze weten waar ze zich in begeven.' De gewenste informatie is te vinden in haar doctoraalscriptie, die de basis vormde voor een artikel dat drie jaar geleden werd gepubliceerd in het tijdschrift Religieuze bewegingen in Nederland (nr.19), een uitgave van de VU.

Reinders bezocht bijna een jaar lang regelmatig het Brahma-Kumariscentrum in Amsterdam en volgde daar ook de cursus 'positief denken'. Ze constateert dat in deze cursus de religieuze termen zijn vervangen door meer algemene, psychologische termen. 'Ik vind het eigenlijk wel een beetje dubieus dat men zich zo aanpast bij de doelgroep. Doordat men andere termen gebruikt, wordt je op het andere been gezet.'

De Amsterdamse wijkteamagent Peter Waterloo kan dit bevestigen. Hij interesseerde zich voor de psychologische kant van positief denken en volgde met belangstelling de lessen van Jacqueline Berg. Na afloop wilde hij wel eens weten wat er achter de gratis politiecursus stak. Daarom meldde hij zich aan voor een vervolgcursus (Raja Yoga). Pas toen daarin plotseling over Shiva werd gesproken, werd het hem duidelijk waarmee hij te maken had. 'Tijdens de eerste cursus zei Jacqueline eens tegen iemand: jij zit vast in het geloof. Maar toen ik die vervolgcursus deed, dacht ik: dit is volgens mij ook niets anders dan een geloof. Daarom ben ik er toen mee gestopt.'

Totale ontplooiing

Brigadier Teekamp volgde eveneens de Raja-Yogacursus, maar wil niet bevestigen dat Brahma Kumaris een religieuze beweging is: 'Iedereen moet zelf weten of hij het een geloof noemt. Als dat zo zou zijn, heb ik daar helemaal geen moeite mee. Ik heb nog nooit enige vorm van religie teruggevonden in de positief-denken-cursus.' Later in het gesprek vertelt Teekamp echter dat hij zelf niet in Shiva gelooft, waarmee hij lijkt te erkennen dat de Brahma Kumaris dat wel doen.

In haar folders presenteert Brahma Kumaris zich als een internationaal opleidingsinstituut dat zich de totale ontplooiing van de mens ten doel stelt. Daarbij wordt meestal vermeld dat men 'niet gebonden is aan een traditionele religie'. Het ligt voor de hand om hieruit te concluderen dat de organisatie geen religie vertegenwoordigt. De nadruk moet echter niet worden gelegd op het woord 'religie', maar op het voorafgaande bijvoeglijk naamwoord: men predikt inderdaad geen traditionele religie, maar een nieuwe.

Iedere godsdienstwetenschapper zal Brahma Kumaris een nieuwe religieuze beweging noemen. Jacqueline Berg maakt echter ernstig bezwaar tegen deze term. Naar haar oordeel moeten we spreken over een 'spiritueel instituut', omdat men uitgaat van de universele, spirituele waarden die in alle religies terug te vinden zijn. Brahma Kumaris kent zichzelf een centrale plaats toe in de wereldgeschiedenis en wil daarom niet graag gezien worden als een van de vele religies. Evenals diverse andere religieuze bewegingen pretendeert men de universele waarheid te bieden. Niet alle wegen leiden echter naar Mount Abu. Door andere religies slechts vanuit de eigen visie te belichten, doet men onvoldoende recht aan de fundamentele verschillen daartussen.

Om hun vooraanstaande rol in het wereldgebeuren te benadrukken, maken de Brahma Kumaris gretig gebruik van hun contacten met de Verenigde Naties. In het verleden gebruikten zij soms ook het symbool van de VN. Brahma Kumaris is weliswaar opgenomen in het 'Roster' van de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC), maar dat betekent niet veel meer dan dat men de documenten krijgt toegestuurd en vergaderingen mag bijwonen. De ECOSOC is niet zo'n prominent orgaan binnen de VN en het Roster is een lijst van organisaties uit de laagste categorie, die geen spreekrecht hebben en geen punten op de agenda kunnen zetten.

In een brochure over hun activiteiten vermelden de Brahma Kumaris dat zij voor hun vredesprojecten al zeven 'Peace Messenger Awards' hebben ontvangen van de VN. Zo verzamelden zij in 1986 een miljard minuten in de vorm van meditatie, gebed en positieve gedachten voor de wereldvrede. Zij organiseerden ook diverse vredesconferenties en in Engeland investeerden zij 4 miljoen pond in de bouw van het Global Co-operation House. In de brochure staan foto's van diverse vooraanstaande personen die deze initiatieven toejuichen.

Brahma Kumaris is echter niet de enige nieuwe religieuze beweging die zich kan voorstaan op dergelijke successen. De Verenigingskerk van de Koreaan Sun Myung Moon, die eveneens de gehele wereld wil transformeren, is minstens zo succesvol. Moon richtte onder meer de Professors Word Peace Academy op, waarbij professoren uit negentig landen zich hebben aangesloten. Een verklaring van zijn International Foundation for World Peace, is al door tienduizend wetenschappers ondertekend. En om de wereldvrede te bevorderen organiseerde hij ook tientallen conferenties die werden bezocht door religieuze leiders, voormalige staatshoofden, Nobelprijswinnaars en andere vips. In 1990 had hij in Moskou een persoonlijk onderhoud met president Gorbatsjov, en de onderscheidingen die hij kreeg, zijn inmiddels niet meer te tellen.

Propaganda

Nieuwe religieuze bewegingen hebben er belang bij om mensen en organisaties die aanzien genieten bij hun activiteiten te betrekken. In het propagandamateriaal van de Brahma Kumaris wordt onder meer vermeld dat men lessen geeft aan de Engelse politieacademie. Ook de Nederlandse politie zou inmiddels kunnen worden gebruikt als aanbeveling voor de beweging. Adjudant Van Lien onderkent deze mogelijkheid, maar ziet daar geen kwaad in: 'Stel dat de Brahma Kumaris bekendheid wil verwerven via de overheden en haar ideologie op die manier aan de man wil brengen, dan vind ik dat nog niet eens zo'n slecht streven - al heb ik er persoonlijk geen boodschap aan. Als iemand zegt, ik heb die cursus gevolgd omdat u als politie het voorbeeld geeft, dan zeg ik: zo werkt het niet mijnheer, in deze tijd hoeft u toch niet alles te volgen wat de politie doet?'

What happens if you get mad?
Positive thinking: a new religion for the police

About 350 Amsterdam police have a course positive thinking followed. The course was offered to them free by the Brahma Kumaris Spiritual Academy, a new religious movement in India. Brigadier Walter Teekamp made five years ago for the first time with the course. He was so enthusiastic that he decided with his colleagues recommended. Meanwhile, he serves as national coordinator.

At the Hague police, people also started with the course, all the participants as opposed to their Amsterdam colleagues to compensate for any day. Also, several other police show interest in this course. "They call me from across the country," says Teekamp. "Monday begins a new course in Amsterdam and is overwhelming. There have been forty-five people registered, including Commissioner Wagenaar, who for the second time the course will follow. "

Teekamp emphasizes that positive thinking has nothing to do with religion. "It's pure psychology. The course gives people a number of tools. They recognize a lot of thinking about themselves and start again. They can learn a lot from, how do the left and right brain, what are emotions and what happens when you get mad? Police officers need to know and do so much today. They are faced with problems, but how they should deal with emotionally, that is not taught. The course teaches you different things to look. You will them more perspective. "

Commissioner F. Wagenaar said in a television program of the IKON his thanks to the course to take more away from "unnecessary thoughts. "I can better concentrate on my role through me less distracted by many things that are not relevant." Wagenaar appears never to have studied the underlying ideology of the movement. For him all about the emotional resilience of its police officers and any initiative that can contribute, can count on his support.

Also adjutant W. of Lien, that positive thinking police launched at the Hague, has no objection to "cooperation agreements" to a religious organization. "I see it as a spiritual academy that offers a program where several packages in it. And that one packet (positive thinking) talking to us. The course is nothing religious or theological discover. They are tools that are handed to your emotional resilience to increase. I see only positive results. Instructors who are doing very well. They confront you with yourself. "

Bijlmerbajes

Jacqueline Berg, who leads Brahma Kumaris center Amsterdam, started more than five years ago with the course. Thanks to her efforts have not only police but also the staff of several hospitals and even in the detainees Bijlmerbajes discover it is made. Together with her ​​colleague Tijn Touber she wrote a book about it, whose title was recorded from the mouth of an agent: Happiness? I am coming out of my bed. The first one was half year ago, was officially presented to the Amsterdam chief E. Nordholt.

On the last page of the book the reader is referred to six seats of the "BK Spiritual Academy, where following the police can learn to think positively. Those who sign up at the Academy, will find that the underlying doctrine only gradually revealed during the subsequent courses. This also applies to several other religious movements. One example is the School of Philosophy, which offers an introductory course in which one learns to 'philosophical statements themselves against the daily practice. If it was immediately clear that this leads to a strict regimen neohindoeïstische leather, would probably be much less interested sign up.

However, a good listener in the book of Berg and Touber clearly detect a religious message. The core of the argument is that we have become alienated from our original identity, which only positive qualities. We have forgotten who we really are: a pure and perfect soul. That's because we no longer live from inner, spiritual values, but are guided by wrong thinking that sexual appetites, material desires and negative emotions.

Through meditation and the "reprogramming our thoughts' can we reconnect with our eternal souls and teach us, we no longer identify with our bodies, our ego, our possessions, and the roles we play in life. We must also come off of our 'parochialism', which among other things, the large number of associations, journals and political parties in our country. Essentially everything we desire is already within us, while the material outside world is only temporary and transient. We must again learn to recognize and accept truth, and not escape into relationships or other compensation.

In her book advises Jacqueline Berg at every hour of the day to keep track of how much energy we lose in lost and negative thoughts, such criticism of others. She claims that restless mind the "atmosphere" at the negative and literally cooking the food entering. But by creating positive thoughts about our true selves, we can restore the balance and even transform the world.

To be happy, we need a different consciousness by Berg: soul consciousness, which in eastern countries "third eye". With this third eye, located in the middle of our forehead is, we can "things behind the visible reality understand." It is remarkable that all this sober police officers as a kind of psychology.

The Brahma Kumaris World Spiritual University was founded in 1937 by Dada Lekh Raj, a wealthy diamond merchant from what is now Pakistan. Within the movement, he or Brahma Baba Prajapita Brahma (spiritual Father of mankind) said. Shiva manifested himself reportedly using his body to divine knowledge in the world. These revelations - the so-called Murli, which are not available to outsiders - are examined daily by devotees during a meeting that morning at six o'clock start.

According to Jacqueline Berg, the organization in India for over 3000 centers and sub-centers, which are led by women. There are also some 300 centers in sixty countries. Since 1981 is also active in the Netherlands. If we are to believe the figures, the number of centers has doubled since 1985, every three years. The international headquarters is located in Mount Abu, India. There are regular seances place where the now deceased Brahma from the "Subtle Region" Siva's messages pass through a trance medium. He is considered an angel to us in connection with God can bring.

Entangled in matter

The Brahma Kumaris (daughters of Brahma) believe that world history is a cycle that repeats itself every 5000 years literally. At the beginning of this cycle, all the souls to God (Shiva), the Supreme Soul. The purest (golden) souls descend the first set in a body on earth 1250 years and life in the Golden Age. Gradually more and more souls incarnate and the conditions worse, because the souls trapped in matter. They lose their soul consciousness and develop a body awareness by engaging in life to attach.

Today we live in the past, iron age, characterized by disasters and immoral behavior. God in this end drops down into the body of Brahma the souls to remember their true identity. Soon will the present world through a purifying fire to be "transformed" and return all souls back to God. The Brahma Kumaris, the spiritual elite of mankind, are then reborn into the Golden Age - and thus begins The Cycle again. There is no ultimate redemption. All souls play their own role in world drama, which is repeatedly performed. And who is born once in a quarter, is never a golden soul.

If someone in his present life much suffering, is a consequence of wrong doings in previous lives. But thanks to The Knowledge that the Brahma Kumaris offer, it is possible to purify the soul. Celibacy is thereby required, even if someone is married, because sexuality is the greatest enemy of the soul. Who wants to be assured of a high status in the Golden Age, as much as possible to think of Baba. With 50 points chart called "the students of the Spiritual Academy daily accurately track whether they are sufficiently pure thoughts.

Distressed parents

It is difficult for an outsider to understand how intelligent people can become convinced of such exotic ideas. Why were new religious movements, sects often called ten years ago Fri controversial. It was worried about the authoritarian power structure within the movement. Distressed parents told how their son or daughter had fallen prey to deceptive recruiting techniques of a strange cult that the lives of their children in a short time had fully come to dominate. Was not something done?

In 1980 the standing committee decided on a health subcommittee sects set. Her research, which four years later graduated TAM Witteveen, gave no cause for alarm. Other researchers concluded that the new movements hardly a danger to mental health. It was considered improper to new converts as passive victims influence of refined methods for their conversion was often a process to which they had actively participated. Moreover, the majority moved over time from the movement, showing that their free will had not been lost.

In Germany, the church took an active stance against new religious movements, but that was not the case in our country. There had been religious freedom in high esteem. Thus, in a pastoral letter from the Dutch Reformed Church stated that the churches simply have to accept that there are now many competitors on the religious market. The new movements, some people seem to offer something that they do not find in church.

New Age

Following the publication of the House Report that the media lost interest in their doings and new religious movements. On second thought it was a marginal phenomenon: most of the movements in our country numbered just a hundred members. Moreover, there were fewer movements that encouraged their members to their jobs, education or family life to give. New religious ideas were mainly presented in the form of courses, where students themselves could decide how far and how the lessons they practiced.

Meanwhile, in large sections of society created a greater appreciation for alternative beliefs. New Agegedachten especially popular because they are sometimes useful to criticize modern Western culture and the emphasis on the spiritual growth of the individual. There are numerous methods by which we offered our inner potential of unlimited possibilities could open up. The Christian god is replaced by a creative force or energy, pre-eminently the man himself to find.

The report of the Subcommittee sects is that the social activities of new religious movements, in principle, be eligible for funding from the government. The report recommends, however, caution and restraint in respect of activities which apart from society is also an ideological slant have: "This approach is both desirable to prevent any government involvement in religious affairs, the other to ensure the spiritual integrity of the clients. "

The Amsterdam social services this year went on a slippery path by 22 customers for three thousand guilders per person to follow a course in New Agecentrum. There they were using tarot cards, massage, healing gemstones, visualization, dream interpretation and astrology in the job market prepared. The course leader told a journalist from the newspaper Trouw that she wants her students in touch with the 'invisible' and teaches them that they have chosen even before their birth to their unemployment. In a TV interview she emphasized however that its methods are merely tools to increase self-knowledge of students.

Bit dubious

Also in the 'happiness lessons' that Jacqueline Berg and other members of Brahma Kumaris to give the police may be called into question. Mrs. PJ Reinders, who is affiliated with the Institute of Religious Studies at the Free University, notes: "The police that the course would be better to be informed about the background of the movement, so they know where they are in move. " The desired information can be found in her doctoral thesis, which formed the basis for an article three years ago, was published in the journal Religious movements in the Netherlands (# 19), a publication of the VU.

Reinders visited nearly a year regularly Brahma Kumariscentrum in Amsterdam and there followed the course 'positive thinking'. She noted that this course the religious terms are replaced by more general psychological terms. "I think it's actually a bit dubious that it is so adapted to the target. Because they use different terms, you put the other leg. "

The Amsterdam local team officer Peter Waterloo can confirm this. He was interested in the psychological side of positive thinking and followed with interest the lessons of Jacqueline Berg. Afterwards he wanted to know what is behind the free course put police. That's why he volunteered for an advanced course (Raja Yoga). Only when it suddenly became Shiva talked, it became clear to him that he was dealing. "During the first course to someone once said Jacqueline: You're stuck in the faith. But when I took up course, I thought: I think this is nothing but a belief. Which is why I was stopped. "

Overall development

Brigadier Teekamp also followed the Raja Yoga Course, but would not confirm that Brahma Kumaris a religious movement: "Everyone should know whether he himself calls it a religion. If that were true, I do quite understand. I've never had any form of religion found in the positive-thinking course. " Later in the interview says Teekamp But he does not believe in Shiva, which he seems to acknowledge that the Brahma Kumaris do.

In its brochures Brahma Kumaris presents itself as an international training institute that the total development of man in goal. It is often stated that it "is not tied to traditional religion. It is logical to conclude from this that the organization does not represent religion. The emphasis should not be placed on the word 'religion', but the preceding adjective: it preaches indeed no traditional religion, but a new one.

Each scholar will Brahma Kumaris as a new religious movement. Jacqueline Berg does, however, strongly objects to this term. In its view, we speak of a spiritual institution, because we take the universal spiritual values ​​in all religions can be found. Brahma Kumaris has itself a central role in world history, and would therefore not to be seen as one of many religions. Like many other religious movements, claims to be the universal truth to offer. However, not all roads lead to Mount Abu. By other religions only from their own vision to highlight, one does not do justice to the fundamental differences between them.

Their prominent role in world affairs to emphasize, the Brahma Kumaris make good use of their contacts with the United Nations. In the past, they sometimes used the symbol of the UN. Brahma Kumaris is indeed included in the "Roster" of the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC), but that does not mean much more than that the documents will be sent and must attend meetings. ECOSOC is not such a prominent institution within the UN and the roster is a list of organizations in the lowest category, which does not speak and do not put items on the agenda.

In a brochure about their activities indicate that the Brahma Kumaris for their peace projects for seven Peace Messenger Awards have received from the UN. So they collected in 1986 one billion minutes in the form of meditation, prayer and positive thoughts for the world. They organized several peace conferences in England and £ 4 million they invested in building the Global Co-operation House. The manual contains photos of several eminent persons who welcome these initiatives.

Brahma Kumaris is not the only new religious movement that can stand on these successes. The Unification Church of Korean Sun Myung Moon, who also wants to transform the world, is just as successful. Moon established the Professors include Word Peace Academy, where professors from ninety countries have joined. Certification of its International Foundation for World Peace, has been signed by ten thousand scientists. And to promote world peace, he organized dozens of conferences were attended by religious leaders, former heads of state, Nobel laureates and other VIPs. In 1990 he had a personal interview in Moscow with President Gorbachev, and the awards he received, have now lost count.

Propaganda

New religious movements have an interest in people and organizations who enjoy respect for their activities. In the propaganda of the Brahma Kumaris, among other things stated that teaching gives the English police academy. The Dutch police would now be used as a recommendation for the movement. From Adjutant Lien acknowledges this possibility, but sees no harm in it: "Suppose the Brahma Kumaris to gain familiarity with the government and its ideology in this way to bring the man wants, I think that's not such a bad aim - though I personally have no use for it. If someone says, I have followed that course because you as the example the police, I say it does not work sir, these days you do not do anything to follow what the police do? "

Return to Osteuropa

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests