Klachtenregeling BK Nederland.

für Deutsch sprechende Ex-Bks aus Nederland, Osteuropa und Russisch-Staaten, ihre Freunde und Familie
 • Message
 • Author

LVS

 • Posts: 1
 • Joined: 04 Jun 2013

Klachtenregeling BK Nederland.

Post14 Jun 2013

De Brahma Kumaris heeft zowaar een klachtenregeling maar waarom eigenlijk? Vragen over de BKs de leringen worden meestal afgedaan met een flauw antwoord en sommige doen hun best omdat ze weten dat andere meelezen, tja totdat ze zelf vragen hebben die te moeilijk zijn, niet binnen de BK kennis vallen en dus per definitie negatief.
Laten we eerst de klachtenregeling doornemen.

Allereerst valt op dat een "onafhankelijk klachtenbehandelaar wordt aangewezen. Wie is die persoon en wat zijn de banden met BK?

De klachtenbehandelaar ma een mening hebben maar die is niet bindend. Kan een klachtenbehandelaar die banden heeft met BK kan een mening hebben maar is het dan nog onafhankelijk? En de klachtenbehandelaar is niet verplicht de klacht te behandelen, indien deze betrekking heeft op een gedraging waarover reeds eerder een klacht is ingediend en is afgewikkeld met inachtneming van deze regeling. "De klachtenbehandelaar is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle informatie die hem bij de behandeling van de klacht ter kennis is gekomen. Deze verplichting geldt niet voor zover de klachtenbehandelaar onafhankelijk van de klacht over deze informatie beschikte of had kunnen beschikken".
Klachtenregeling Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie

Vooraf Het bestuur van de stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie en de bij de stichting betrokken vrijwilligers (coördinatoren, docenten en anderen) hechten grote waarde aan een correcte wijze van benadering van al degenen die bij de stichting cursussen en programma’s volgen, of deelnemen aan andere activiteiten die door de stichting worden georganiseerd. Wanneer u als deelnemer of als familielid of vriend(in) van een deelnemer van mening bent dat de stichting en/of de bij de stichting betrokken vrijwilligers hierin te kort zijn geschoten, dan is een goed gesprek soms voldoende om onvrede weg te nemen.

U kunt zich in eerste instantie wenden tot de coördinator van het centrum. Als dat voor u niet passend is, kunt u een e-mail sturen naar de voorzitter van het bestuur van de stichting (voorzitter@nl.BKWSU.org).

Naar aanleiding daarvan zal iemand met u contact met u opnemen. U kunt ook een klacht indienen, die conform de onderstaande regeling zal worden behandeld.

1. Definities
  1.1. De stichting: de Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie, (statutair)
  gevestigd te Amsterdam aan de Haarlemmerdijk 137.

  1.2. De klager: degene die een klacht indient.

  1.3. De klachtenbehandelaar: de door het bestuur van de stichting aangewezen onafhankelijke klachtenbehandelaar Brahma Kumaris Spirituele Academie.

  1.4. De vrijwilliger: een persoon die een bijdrage levert aan de activiteiten van de
  stichting.

  1.5. Het bestuur: het bestuur van de Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie.

  1.6. De deelnemer: iemand die deelneemt of heeft genomen aan een activiteit van de
  stichting.

  1.7. De klacht: een op schrift gestelde uiting van ongenoegen van een deelnemer en/of
  een familielid of vriend van een deelnemer over de stichting en/of (een) bij de stichting betrokken vrijwilliger(s) gericht aan de klachtenbehandelaar.
2. Klachtrecht
  2.1. De deelnemer alsmede familieleden en vrienden van de deelnemer wordt de
  mogelijkheid geboden om een klacht in te dienen bij de klachtenbehandelaar over de wijze waarop de stichting of een vrijwilliger van de stichting zich ten opzichte van de deelnemer heeft gedragen.

  2.2. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend.
3 De klachtenbehandelaar
  3.1. De stichting zorgt voor een deugdelijke behandeling van de klacht. Het bestuur
  benoemt daarvoor een onafhankelijk klachtenbehandelaar.

  3.2. De klachtenbehandelaar wordt benoemd voor een periode van drie jaar en kan
  daarna stilzwijgend voor een periode van nog eens drie jaar worden herbenoemd.

  3.3. In geval van afwezigheid van de klachtenbehandelaar zorgt het bestuur dat er
  tijdelijk een andere klachtenbehandelaar wordt benoemd.

  3.4. De klachtenbehandelaar neemt bij de beoordeling van de klacht – onder meer – het volgende als ijkpunt:
  - de inhoud van de statuten van de stichting - het recht op bescherming van de privacy van vrijwilligers en betrokkenen bij de stichting.
4. De indiening van de klacht
  4.1. De schriftelijke klacht is door de klager ondertekend en bevat tenminste:
  - naam en adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klager; - dagtekening; - indien van toepassing: naam en adres van de rechtspersoon namens welke de klager handelt; - een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de gedraging waarover wordt geklaagd.

  4.2. Een schriftelijke klacht die niet is gedateerd, wordt geacht te zijn gedagtekend op
  de dag van ontvangst.
  4.3. De klacht moet worden ingediend bij: Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie Ter attentie van de klachtenbehandelaar Haarlemmerdijk 137 1013 KG Amsterdam
5. De behandeling van de klacht
  5.1. De klachtenbehandelaar legt de datum van ontvangst van de klacht van de klager vast.

  5.2. De klachtenbehandelaar stuurt de klager na ontvangst van de klacht, binnen
  veertien dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging bevat informatie over de verwachte termijn van afhandeling. Indien de klachtenbehandelaar constateert dat er banden bestaan met de klager, die een onpartijdige klachtenbehandeling in de weg staan, dan zal deze dat direct kenbaar maken en benoemt het bestuur tijdelijk een andere onafhankelijke klachtenbehandelaar.

  5.3. Binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht beoordeelt de klachtenbehandelaar of de klacht binnen de klachtenregeling kan worden behandeld. Wanneer dit niet het geval is, wordt de klager hierover binnen twintig dagen schriftelijk geïnformeerd.

  5.4. De klachtenbehandelaar stelt degene(n) tegen wie de klacht zich richt in kennis van de klacht. Als de klacht zich niet tegen een vrijwilliger richt, wordt de klacht geacht te zijn gericht tegen de stichting als zodanig. Het bestuur bepaalt door wie de stichting dan wordt vertegenwoordigd.

  5.5. Als de klacht zich richt tegen een of meer vrijwilligers, niet zijnde bestuursleden, dan stelt de klachtenbehandelaar het bestuur daarvan op de hoogte. Het bestuur is gerechtigd de klacht en de reactie (zie hierna onder 5.7) op te vragen en daarop schriftelijk een visie te geven aan de klachtenbehandelaar. Als het bestuur van die mogelijkheid gebruik wil maken, dient hij dat te doen vóór de eventuele mondelinge behandeling van de klacht (zie hierna onder 5.8).

  5.6. De klachtenbehandelaar zorgt er voor dat beide partijen steeds over dezelfde informatie beschikken en stuurt derhalve kopieën van de in het kader van de Klachtenregeling Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie
  afhandeling van de klacht ontvangen stukken aan de klager en degene tegen wie
  de klacht zich richt.

  5.7. Degene tegen wie de klacht zich richt, reageert schriftelijk op de klacht.

  5.8. De klachtenbehandelaar stelt klager en degene tegen wie de klacht zich richt zo
  nodig in de gelegenheid om op een door de klachtenbehandelaar te bepalen plaats, datum en tijdstip het standpunt in aanwezigheid van de klachtenbehandelaar, de klager en degene tegen wie de klacht zich richt, mondeling toe te lichten.

  5.9. De klager en/of degene tegen wie de klacht zich richt, mogen afzien van de mogelijkheid om gehoord te worden.

  5.10. Als de klacht mondeling wordt toegelicht, zal de oproep daarvoor minimaal zeven dagen vóór de bijeenkomst worden verstuurd. Klager kan zich tijdens het gesprek door een gemachtigde laten bijstaan of laten vertegenwoordigen. Degene tegen wie de klacht zich richt kan zich eveneens laten bijstaan.

  5.11. De klachtenbehandelaar leidt het gesprek.

  5.12. De klacht wordt afgehandeld binnen tien weken nadat de klachtbehandelaar de
  klacht heeft ontvangen. Deze termijn wordt opgeschort gedurende de termijn dat de klachtenbehandelaar niet over de volledige gegevens beschikt om de klacht te kunnen afhandelen. De klachtenbehandelaar kan deze termijn eenmalig met maximaal vier weken verlengen.

  5.13. De klachtenbehandelaar beijvert zich om naar aanleiding van de klacht een bevredigende uitkomst te bewerkstelligen. De klachtenbehandelaar is niet bevoegd een bindende uitspraak te doen of sancties op te leggen. De klachtenbehandelaar mag wel aanbevelingen doen of zijn mening over de klacht geven. Aan dergelijke aanbevelingen en meningen kunnen geen rechten worden ontleend.

  5.14. De klachtenbehandelaar deelt de klager en degene tegen wie de klacht zich richt schriftelijk mee of de klacht ongegrond of geheel of gedeeltelijk gegrond is, en van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden. De klachtenbehandelaar stuurt een kopie van deze schriftelijke mededeling aan het bestuur.
6. Kosten
  6.1. Aan de behandeling van de klacht zijn voor de klager geen kosten verbonden.

  6.2. De eventuele kosten van een eventueel door de klager ingeschakelde
  vertegenwoordiger of gemachtigde zijn voor rekening van de klager, evenals verdere door klager gemaakte kosten.
7. Geen verplichting tot klachtenbehandeling
  De klachtenbehandelaar is niet verplicht de klacht te behandelen, indien deze betrekking heeft op een gedraging waarover reeds eerder een klacht is ingediend en is afgewikkeld met inachtneming van deze regeling.
8. Archivering en registratie
  8.1. Na de afwikkeling van de klacht zal de stichting de oorspronkelijke klacht, de
  reactie van degene tegen wie de klacht zich richtte, en een kopie van de schriftelijke reactie van de klachtenbehandelaar bewaren gedurende een periode van drie jaar. De klachtenbehandelaar zal deze documenten aan het bestuur van de stichting sturen en alle overige documenten vernietigen.

  8.2. De klachtenbehandelaar houdt een overzicht bij van alle binnengekomen klachten en de afwikkeling daarvan.
9. Vertrouwelijkheid.
  De klachtenbehandelaar is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle informatie die hem bij de behandeling van de klacht ter kennis is gekomen. Deze verplichting geldt niet voor zover de klachtenbehandelaar onafhankelijk van de klacht over deze informatie beschikte of had kunnen beschikken.
10. Inwerkingtreding De klachtenregeling treedt in werking op 1 maart 2013.
Ingediende klacht woensdag 8 mei 2013

Goede morgen ik heb een paar klachten cq opmerkingen over Brahma Kumaris als organisatie.

Het meeste promotie materiaal van BK op het internet is misleidend. Er wordt tegen nieuwkomers niet gesproken over een BapDada en de betekenis daarvan of/en het medium Gulzar. Destructie is verandert in transformatie en nieuwkomers wordt niet verteld over de mislukte voorspellingen van destructie vanaf de tweede wereld oorlog,1950,1976,1988-87, 2000, 2012 en nu naar ik heb vernomen 2036. Zelfmoord, financiële exploitatie, herschrijven van de geschiedenis, kindermisbruik (helaas gebeurt dat in alle religies), persoonlijke financiële belangen etc. De beschrijving die U geeft over de religie bij de kamer van koophandel wijkt af van de werkelijkheid want er staat niet bij dat het uiteindelijke doel is leden te werven voor Raja Yoga inclusief de overgave aan de geest entiteit BapDada die beweert de God van alle religies te zijn en andere religies "het pad van de duisternis". Aanhangers verdwijnen langzaam maar zeker (als zij daar vatbaar voor zijn) in "service" (gratis werken) voor de organisatie met als doel nog meer leden te werven. De Murli staat daar ook vol mee. Die Murli, die overigens verborgen is voor het gewone publiek demoraliseert de wereld, persoonlijke en sociale waarden en volgelingen gaan dat vervolgens ook zo geloven. Wereldwijd gaan huwelijken kapot het gedrag van leden verandert niet ten goede wat vanzelfsprekend conflicten geeft. Wellicht om het "onthechten" te vergemakkelijken zodat zij meer voor de organisatie kunnen doen. Aan de andere kant stappen diverse hoog geplaatste BKs in het huwelijksbootje, al was het maar om een visum voor een andere BK. Het "herontdekken van goedheid" is gebaseerd op toewijden aan de wil van Baba en de senioren. Steeds vaker verschijnen BKs als coaches en therapeuten en ik ben van mening dat de organisatie ongepaste invloed uitoefent over zijn volgelingen en een verkeerde voorstelling van zaken gebruikt om invloed te krijgen in de maatschappij. Cursussen als 'positief denken' 'leven zonder stress" etc worden gebruikt om buitenstaanders binnen te lokken en er zijn er maar een paar die hoogte/notie krijgen van de politiek-religieuze agenda. Nu dus een klachtenregeling wat ik toejuich echter ik vraag mij af of dit wel zin heeft want kan een slager wel zijn eigen vlees keuren? In het verleden heb ik tot vervelends toe geklaagd en vragen gesteld die niet werden beantwoord inplaats daarvan werd ik beschuldigd en zelfs persoonlijk benaderd door iemand van BK (die ik niet eens ken) die van bepaalde dingen op de hoogte bleek te zijn en mij eens flink uit de doeken deed wat ik volgens haar zou moeten doen. Naar mijn idee niet echt volgens spirituele waarden. Daarna volgt excommunicatie wat in sektes wordt gebruikt als het te moeilijk wordt en wat ik meerdere malen heb ervaren. Maar als BK zo sterk in karma gelooft dan kom het nu dus allemaal terug. Ik zou graag zien dat alle websites van BK worden aangepast met een DUIDELIJKE verwijzing naar de religie, de geest/entiteit en het medium Gulzar zodat mensen op voorhand kunnen bepalen of zij daarmee in zee willen en niet stap voor stap gemanipuleerd en gebrainwashte worden.Ook heb ik contact gehad met Marlies van Loon (Living Value Education) een ander BK front over een artikel op hun website. Living Values in de nieuwste Nederlandse Gemeente Bonaire 27 – 30 september 2010. Deze titel is al misleidend omdat het doet vermoeden dat Living Value's Education hier op de scholen wordt gebruikt en dat is niet waar en was slechts een knip en plak workshop met een thema. Mevrouw vertelde mij dat ze op uitnodiging van de voormalig gezaghebber een aantal workshops kwam geven voor docenten, sociaal werkers en deskundigen, verbonden aan consultatiebureaus, kinderdagverblijven, het gevangeniswezen en drugrehabilitatie programma’s. Toen ik haar bedankte voor haar antwoord en voordat ik uitgebreid zou reageren op haar email ik contact zou opnemen met de gezaghebber werd mij dat niet in dank afgenomen en kreeg vervolgens een snauwend antwoord hoe ik het in mijn hoofd haal om de gezaghebber hier naar te vragen en dat mevrouw geen correspondentie meer wenste. Dat is een Living Value? De LVE website, verwijst naar de website van ALIVE met de volgende claim:

"LVE is not a product of any particular religion or belief system and should not be used as a vehicle to promote any one religion or belief system in preference to another, or influence or change another person's beliefs in this regard". Welnu ik zal niet de hele lijst van bestuurders en adviseurs opnoemen maar deze bestaat voor het grootste deel uit BKs. De workshops staan in verband met BK centra die de workshops organiseren en de boekjes spreken de spreekwoordelijke boekdelen. Murli: "Who is like a star? There is only the one Supreme Father, the Supreme Soul and he is like a star". "Soul is a unique star, sparkles between the eyebrows at the forehead, it cannot be seen without divine vision", "I am a point of light…double light…a star of the sun dynasty.""Our pilgrimage is unique and we are the stars of the world"."You all become free from all waste and become sparkling, lucky stars". etc etc etc. Eerste "les" BK Raja Yoga: "I am living energy emanating from an infinitesimal point, radiating out in the form of light and vibrations.....I am a star".LIving Value Education voor kinderen

Nu heb ik begrepen dat LVE inmiddels een "zelfstandige" business is geworden maar dat neemt niet weg dat deze lui wel de zogenaamde BK "knowledge" gebruiken om zelfs kinderen te indoctrineren. Alles uit de boekjes linkt naar BK, van de schrijfster tot de bedachte activiteiten en het zogenaamde onderzoek dat ook door een BK is gedaan. Niet echt onafhankelijk en dus ook niet waardevol. Het publiek wordt dus gewoon willens en wetens voorgelogen en VIPs met enige invloed vals of helemaal niet ingelicht over BK als religie en wanneer BK GEEN religie is en wanneer WEL. (subsidie/goede doelen?) Ik zou graag zien dat er een EXIT mogelijkheid wordt gecreëerd zodat volgelingen met EER de organisatie kunnen verlaten als zij dat willen en met rust gelaten worden door andere BKs zodat zij hun leven weer kunnen oppakken hoewel de Murli keer op keer angst zaait over wat er zal gebeuren als men de organisatie verlaat is naar mijn idee spirituele mishandeling en waar ik een ellenlange lijst met Murli quotes tegen aan kan gooien. Verder transparantie. Jaarverslagen ter inzage. Een lijst met alle organisaties in Nederland zoals BaanBeeld die wel een link hebben met BK maar niet publiekelijke een verwijzing naar BK geven. BaanBeeld heeft het zelfde postadres als het BK centrum, Marie-Lisette Derks en met de link naar Confluence media is het balletje weer rond. Verder wordt de indruk gewekt dat BK Hindoeïsme is en zelfs Hindoeïsme promoot. Als BK moet U weten dat dat NIET het geval is. Brahma Kumaris gebruik de Hindoe terminologie en houdt Hindoe festivals met eigen interpretatie om volgelingen aan te trekken. Alle andere religies inclusief het hindoeïsme zijn volgens BK een onvolmaakte interpretatie van de BK religie van 5000 jaar geleden. Ik denk dat nieuwkomers dat wel graag willen weten. Voor wat betreft Bonaire zou ik willen zeggen dat de BKs die klaar zijn met hun service om cruis-boot mensen te rekruten en daarvoor een boom aan het water volhangen met papier en touw dat ze de gemaakte rommel elke keer ook weer opruimen!

Graag Uw reactie.
20 mei 2013

Beste,

Allereerst bedankt voor je bericht. We hebben je email besproken in het bestuur van de stichting en willen er graag als volgt op reageren.We begrijpen dat je minder positieve ervaringen hebt of hebt gehad. Dat is jammer. Als bestuur van de BKSA in Nederland kunnen we alleen maar iets zeggen over onze eigen activiteiten in Nederland. Het lijkt erop dat je vragen, klachten en opmerkingen in ieder geval deels betrekking hebben op het wereldwijde netwerk. Mocht je daarover willen corresponderen, dan zou je het beste een email naar het kantoor van de BKWSU in Londen kunnen sturen.Voor zover je bericht betrekking heeft op de activiteiten van de BKSA in Nederland, geldt dat de visie die je weergeeft op het doel van onze activiteiten en de wijze waarop we dat doel nastreven, niet de onze is. Wij proberen iedereen die dat wil een mogelijkheid te bieden om zichzelf te ontwikkelen op basis van de uitgangspunten die wij daarvoor hebben. Hoe lang, hoe veel en hoe intensief iemand bij ons actief wil zijn, is heel verschillend en een volledig individuele keuze. Zoals je verder zelf ook aangeeft is het Living Values Education programma geen project van de Brahma Kumaris. Wij kunnen je dan ook niet verder helpen wat betreft workshops Living Values die gehouden zullen worden op Bonaire.De website van M.L. Derks en de link naar het designbureau Confluence Media zijn gerelateerd aan privé-activiteiten van vrijwilligers van de stichting en daar heeft de stichting geen enkele bemoeienis mee.

Met vriendelijke groet,

BKSA bestuur

20 mei 2013 Einde bericht.

Vervolgens op advies van de Nederlandse BK enclave is de mail doorgestuurd naar London en tot op de dag van vandaag geen reactie.
User avatar

lokila

ex-BK

 • Posts: 90
 • Joined: 04 Sep 2008
 • Location: Europe

Re: Klachtenregeling BK Nederland.

Post26 Nov 2013

Beste LVS,

Dank voor dit bericht. Het verbaast me niet dat deze klachtenregeling puur voor de vorm is en er inhoudelijk niet echt serieus op gereageerd wordt. Om op een klacht als die van jou serieus in te gaan nemen is zelfreflectie nodig en een bewustzijn van het effect van eigen handelen. Dat ontbreekt. Het antwoord komt er dan ook op neer dat de BK vindt dat ze goed bezig is en je niet moet zeuren. En als je klachten hebt over het gebrek aan transparantie, is dat niet de verantwoordelijkheid van NL, maar van de BKWSU. Tja, zo is het al héél lang.

Degenen die de zaak bestieren hebben geen enkele scholing in het runnen van een organisatie en denken dat ze het ook niet nodig hebben. Aan God denken doet namelijk wonderen. De psychische en materiële schade die aangericht is en nog steeds wordt, dat is allemaal voor eigen rekening (karma of vrije wil, kiest u maar). Enige scholing in nazorg of begeleiding van mensen in psychische nood is volgens de BK ook overbodig. Met trauma's en geruïneerde levens tot gevolg, tot aan zelfdoding aan toe (karma of vrije wil, kiest u maar).

De BK wast zijn handen schoon. Financiële transparantie, dat zou wat zijn! Alle die goedbedoelende zielen die hun hebben en houwen hebben weggegeven en hier nooit meer iets van terug zullen zien, tenenkrommende rechtszaken, structurele belastingontduiking, peperdure auto's waarmee de het BK bestuur in India zich verplaatst....

Je legt de vinger op de zere plek. Goed dat het hier op dit forum is geplaatst. Zie dit maar als een klokkenluidersgeluid. Verwacht van de BK geen begrip. Er is maar één perspectief voor een BK: dat van de BK.

Return to Osteuropa